Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

Dit is wat we doen

Om goed te kunnen begrijpen wat de adviesraad doet, leggen we eerst uit wat het sociaal domein is.

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is een term die wordt gebruikt voor alle sociale aspecten van het gemeentelijk beleid. Dit zijn onder andere zorg, welzijn, opvoeding en inburgering.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van dat beleid?

Beleidsmedewerkers van de gemeente werken samen met specialisten om de taken die door de rijksoverheid aan de gemeente zijn opgelegd te beschrijven in zogenaamde beleidsstukken.
Dit doen ze aan de hand van 3 landelijk geldende wetten. Dit zijn de:
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Participatiewet
  • Jeugdwet

Waar gaan deze wetten over?

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente Ermelo verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners die niet zelfredzaam zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn dagbesteding of opvang in geval van huiselijk geweld.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer inwoners van Ermelo werk vinden, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De gemeente Ermelo is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp en het ondersteunen bij het bieden van deze hulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij gedragsproblemen van kinderen. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd advies over beleidsstukken die door de gemeente zijn opgesteld. Het advies geven zij op basis van signalen die ze van inwoners uit Ermelo ontvangen en vaak ook vanuit ervaring die in een bepaald vakgebied is opgedaan. De adviezen zijn terug te vinden op deze website.

Wij leggen & onderhouden contacten
Horen & vertalen geluiden uit de samenleving
Rapporteren over relevante onderwerpen
Brengen (on)gevraagd advies uit
De rol van een adviesraad in het sociale domein

Zo ziet onze droom er uit

Wij streven ernaar om onze droom werkelijkheid te laten worden. Onze droom geldt voor alle inwoners van ons mooie dorp.
Iedereen telt mee
Samen verantwoordelijkheid dragen
Zorgen voor elkaar
Een omgeving waarin je thuis bent
De juiste voorzieningen in de buurt
Maatwerk waar nodig

Hoe komen signalen binnen bij de adviesraad?

Vooral door goed te luisteren naar onze medebewoners. Deze ontmoeten we bijvoorbeeld in de buurt, de kerk of de bibliotheek. Ook bezoeken leden van de adviesraad regelmatig bijeenkomsten die door de gemeente, een belangenvereniging of een groep bewoners worden georganiseerd. En uiteraard leggen we onze oren te luisteren bij andere adviesraden in de regio en volgen we de lokale media op de voet.

Kan ik ook met vragen bij de adviesraad terecht?

Ja, iedere medebewoner met suggesties of vragen is bij ons van harte welkom. U kunt daarvoor een bericht sturen via de contactpagina van deze website of een e-mail sturen naar info@asd.ermelo.nl.

De teksten zijn gebaseerd op informatie van www.rijksoverheid.nl

Onze leden en hun werkgebieden

Elk lid van de adviesraad houdt zich bezig met een eigen werkgebied. Met verschillende expertises, kunnen wij weloverwogen advies geven.
Jan de Ruiter
Jan de Ruiter
Carolien de Jong-Maliepaard
Carolien de Jong-Maliepaard
Perspectief op (on)betaald werk
Willemijn van Ledden
Willemijn van Ledden
Kansrijk opgroeien
Grant Azizov
Grant Azizov
Perspectief op (on)betaald werk
Yvonne Augustijn
Yvonne Augustijn
Perspectief op (on)betaald werk
Ria van Schendel
Ria van Schendel
Zelfstandig thuis
Tamara Huigen
Tamara Huigen
Op weg naar samenredzaamheid
Christien van Ark
Christien van Ark
Op weg naar samenredzaamheid
Joke van der Blom
Joke van der Blom
Zelfstandig thuis
Vacature
Vacature