Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

Onze werkwijze

ASD Ermelo geeft onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders. In de adviezen heeft elk van de leden inbreng vanuit zijn eigen ervaring en deskundigheid. De leden van de adviesraad leggen èn onderhouden contact met bv cliëntenraden, platforms, klankbordgroepen, (ouder-) verenigingen, kerken en huurderscommissies van woningbouwcorporaties.

Hoe komt een advies tot stand?

Niet iedere adviesaanvraag verloopt volgens een vaste procedure. In de meeste gevallen vraagt een beleidsmedewerker van de gemeente Ermelo ons om advies te geven over een plan van de gemeente. Het komt echter ook voor dat we niet wachten op een aanvraag maar zelf ongevraagd advies geven, omdat bepaalde onderwerpen op dat moment een hoge prioriteit hebben.

Daarnaast krijgen we meerdere keren per jaar adviesaanvragen van Meerinzicht. Dit is het samenwerkingsverband tussen de volgende gemeenten: Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Met welke adviesraden wordt samengewerkt?

We werken vooral veel samen met de adviesraden van de gemeente Harderwijk en Zeewolde. Maar ook met de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek wordt meerdere keren per jaar een regionaal advies geschreven.

Hoe is de taakverdeling binnen de adviesraad?

De adviesraad maakt onderscheid in 4 belangrijke werkgebieden. Dit noemen wij domeinen. Voor ieder domein zijn minimaal twee leden aangewezen die over de nodige kennis beschikken over dat onderwerp beschikken. Met elkaar stellen zij een advies op. Dit advies wordt tijdens de maandelijkse vergadering met de andere leden besproken waarna een definitief advies wordt verstuurd aan de gemeente.

Hoe vaak komen de leden van de adviesraad bij elkaar?

De adviesraad vergadert één keer per maand op dinsdagavond. Ook wonen diverse leden van de adviesraad regelmatig informatieavonden van belangengroepen of verenigingen bij. Hier worden we vaak voor uitgenodigd. Twee keer per jaar is er overleg met het college van de gemeente waarin we met elkaar ontwikkelingen binnen het sociaal domein bespreken.

Naast de reguliere vergaderingen komen de leden van de adviesraden in de regio enkele keren per jaar bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Kan ik lid worden van de adviesraad?

Wegens het vertrek van één van onze leden hebben we op dit moment één vacature. Als u lid wilt worden van de adviesraad geldt alleen de eis dat u woonachtig bent in de gemeente Ermelo. Omdat leden van de adviesraad maximaal 2 termijnen van 4 jaar zitting mogen hebben in de adviesraad komt het met enige regelmaat voor dat we een vacature hebben. Wilt u meer weten over de openstaande vacature dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de adviesraad Jan de Ruiter via voorzitter@asd.ermelo.nl of de secretaris Carolien de Jong - Maliepaard via secretaris@asd.ermelo.nl.
Kansrijk opgroeien
Op weg naar samenredzaamheid
Perspectief op (on)betaald werk
Zelfstandig thuis