Ga naar content
Adviesraad Sociaal Domein Ermelo
26 april 2022

Openbare vergadering

Wist u dat u een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Ermelo kunt bijwonen? Deze zijn namelijk openbaar! Iedere 2de dinsdagavond van de maand houden wij onze vergadering. Om 8 uur starten we in één van de zalen van het gemeentehuis.

Meestal zijn vrijwel alle leden aanwezig. Met enige regelmaat nodigen we een gastspreker uit die ons in een half uur bijpraat over ontwikkelingen in het sociaal domein.
Ook worden de lopende adviezen met elkaar besproken. Diverse leden hebben zich na een adviesaanvraag verdiept in een beleidsdocument. Datgene wat opvalt bespreken we met elkaar, waarna gezamenlijk de adviezen worden opgesteld. Aan het einde van de vergadering geven leden afzonderlijk aan welke signalen ze oppikken vanuit de achterban, buurt, kerk, vereniging of in de media.

Wilt u ook een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom!
Als u ons vooraf een e-mail stuurt naar secretaris@asdermelo.nl laten wij u weten in welke zaal we vergaderen. Dat verschilt namelijk per keer.

 
12 april 2022

Bedankt!

Vanavond hebben we onder het genot van een hapje en een drankje officieel afscheid genomen van 3 van onze leden.
We kijken terug op waardevolle en leerzame jaren samen en wensen Wout, Henriette en Tanya alle goeds voor de toekomst.
Inmiddels is onze raad weer compleet. Recent mochten we Tamara, Ria en Carolien verwelkomen!
08 maart 2022

Ontmoeting met enthousiaste Jongerenraad

Tijdens onze vergadering op 8 maart hebben we kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter en één van de leden van de Jongerenraad van Ermelo. Enthousiast en bevlogen vertelde voorzitter Sarojini samen met collega Emma over de ontwikkelingen in de Jongerenraad.

In het afgelopen jaar mocht de Jongerenraad flink wat nieuwe leden verwelkomen. Inmiddels bestaat de raad uit zo’n 20 leden. Hiermee is de eerste doelstelling gerealiseerd. Nu de raad op volle sterkte is wil deze zich de komende periode gaan toeleggen op het uitbrengen van adviezen.

Duidelijk is dat de Adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenraad in de toekomst vaker met elkaar willen gaan optrekken. Met name als het gaat om de thema’s Jeugd en Woningbouw.
In komende periode zullen we met elkaar onderzoeken hoe we deze samenwerking gaan vormgeven.
Eén ding is zeker, aan het enthousiasme zal het zeker niet liggen!
01 maart 2022

Afscheid van Wout

Toen onze vorige voorzitter Karin vertrok was het Wout die zei, “Wat mooi dat anderen nu van jouw kwaliteiten mogen gaan genieten!” Typisch Wout. Meester in het omdenken. Geweten van de adviesraad. Luisterend oor pur sang. Kortom, een coach van de bovenste plank.

Na een aantal mooie jaren waarin we dankbaar gebruik hebben mogen maken van de kwaliteiten van Wout, hebben we in februari voor het laatst met hem mogen vergaderen. Een nieuwe mooie taak roept en wij gaan ervan uit dat hij ook die uitdaging met verve zal gaan vervullen.

We willen Wout bedanken voor de kleur die hij gaf aan onze raad als lid en als interim voorzitter en wensen hem veel wijsheid toe bij zijn nieuwe roeping!
07 februari 2022

Waarom beleidsregels?

Beleidsregels.. mogelijk heeft u er nog nooit van gehoord, maar vrijwel iedere gemeente werkt ermee. 
Wat zijn beleidsregels en waartoe dienen ze? Wij leggen het graag even uit!


Het sociaal beleid van de gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te leven en om te voorkomen dat zij (verder) in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen zorg en welzijn, jeugd en werk en inkomen.

Dit beleid moet aansluiten bij de landelijke wetten en regels. Gemeentes stellen hiervoor bijvoorbeeld een verordening op. Een verordening is een wet op gemeenteniveau en als inwoner kan je hier rechten aan ontlenen maar er kunnen ook verplichtingen instaan waar je als inwoner aan moet voldoen.

Als de gemeente een wet of een verordening uitvoert, dan doen ze dat vaak met een aantal personen. Het is de bedoeling dat die personen binnen de gemeente allemaal op een vergelijkbare manier werken. Dat betekent dat je ergens de regels hierover op papier moet zetten. Ook is het handig wanneer burgers die iets willen aanvragen van tevoren kunnen weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Dus er moet iets op papier staan. Ook voor een rechter. Die moet kunnen toetsen of het besluit berust op goed onderzoek, of er een goede afweging is gemaakt, en het juist is verwoord. Kortom: of het een correct besluit is. Maar als die nergens kan lezen hoe de gemeente een besluit neemt, en op welke inhoudelijke gronden, dan is toetsen niet mogelijk.

Dit soort informatie zet je niet in een verordening. Die geeft de grote lijnen aan. Daarom zet je dat soort informatie in beleidsregels. In deze regels wordt vastgelegd op welke manier er in praktijksituaties wordt omgegaan met de uitvoering van de wet.

Eigenlijk is een beleidsregel niets anders dan het op schrift stellen van de dagelijkse praktijk hoe een gemeente met aanvragen en besluitvorming omgaat. En dan niet procedureel, maar met name inhoudelijk.

Beleidsregels zijn dus belangrijk voor de inwoners van een gemeente en daarom adviseren wij als adviesraad ook over de vaststelling hiervan. In december hebben wij daarom geadviseerd over de beleidsregels voor de WMO en Inburgering en ook bij de vaststelling van toekomstige beleidsregels zullen wij hierover adviseren.